فرآیند ازدواج و انتخاب همسر


مشکل خیلی بزرگتر از این حرفست. در دوره آشنایی هیچ مشکل کوچیکی رو نادیده نگیرید و با چشم باز و تحقیق بیشتر تصمیم بگیرید.